Twoja Gmina

Ekologiczne źródła energii

Za niską emisję uznaje się tzw. emisję komunikacyjną i emisję pochodzącą z lokalnych kotłowni węglowych i indywidualnych palenisk domowych opalanych węglem. Umownie przyjmuje się wszystkie kominy o wysokości do 40 metrów, czyli wszystkie kotłownie domowe oraz większość obiektów komunalnych i użyteczności publicznej.

Wyniki badań jednoznacznie stwierdzają znaczne przekroczenie norm europejskich dotyczących stężenia pyłów i substancji toksycznych w powietrzu.emisja-tlenkow


Stężenie na takim poziomie stanowi realne zagrożenie dla zdrowia ludności ze względu na duże ilości substancji rakotwórczych.

Poniższa tabela przedstawia efekt ekologiczny w postaci zmniejszenia emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych uzyskany po modernizacji starej kotłowni węglowej.emisja-wg-modernizacji


Badanie jakości powietrza przeprowadzone przez Wojewódzką Stację Sanitarno Epidemiologiczną wskazują na dwudziestokrotnie większe stężenie benzo-a-pirenu w okresie grzewczym w stosunku do stężenia latem i wiosną. Takie stężenie jest charakterystyczne dla procesów spalania w nieefektywnych kotłach grzewczych. Benzo-a-piren to groźna, toksyczna i rakotwórcza substancja oddziaływująca negatywnie na rozrodczość, ponadto może powodować dziedziczne wady genetyczne i upośledzać płodność. Zabudowa kotła węglowego retortowego w miejsce starego źródła ciepła zmniejsza emisję b-a-p prawie o połowę, a montaż kotła gazowego likwiduje ją całkowicie.benzo-a-piren