Twoja Gmina

Korzyści finansowe

 

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji są finansowane w formie dotacji wypłacanej przez Urząd Gminy. Inwestor, czyli mieszkaniec Gminy zakwalifikowany do udziału w Programie wpłaca tylko część kosztów zadania. Wysokość dofinansowania zależy od warunków narzuconych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Realizując zadanie inwestycyjne Inwestor wpłaca na konto Wykonawcy swój udział własny w zadaniu (np. 30%), pozostała część jest wypłacana bezpośrednio Wykonawcy (firmie instalacyjnej) po zakończeniu prac.

Środki na realizację zadania  Urząd Gminy pozyskuje w postaci pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW w Katowicach. Po okresie 5 lat od zakończenia realizacji zadania WFOŚiGW umorzy do 50% kwoty udzielonej pożyczki. Zgodnie z zasadami WFOŚiGW umorzenie musi być przekazane na realizację następnych celów ekologicznych, np. termomodernizacja, budowa kanalizacji, finansowanie następnego etapu PONE, itp.

Schemat finansowania typowego zadania realizowanego w ramach PONE przy założeniu dotacji na poziomie 70% przedstawia poniższy rysunek:

alt