Twoja Gmina

Podstawy prawne

 

Podstawą Programów Ograniczenia Niskiej Emisji na terenach poszczególnych gmin województwa śląskiego jest "Lista przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach" Priorytet 3: Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem, 3.1: Polepszenie jakości powietrza i ochrona klimatu ziemi (OA), OA 1: Zmniejszenie emisji z procesów spalania paliw, OA 1.4: Wdrażanie obszarowych programów ograniczenia emisji pyłowo-gazowych.

Programy Ograniczenia Niskiej Emisji są programami wykonawczymi Programów Ochrony Środowiska, których uchwalenie jest obowiązkiem Gmin i Powiatów. Programy ONE przedstawiają metodologię finansowania, część merytoryczną oraz ogólne założenia.

Programy Ochrony Środowiska w Gminach opracowywane są na podstawie:

  • Prawo Ochrony Środowiska,
  • Prawo Energetyczne,
  • Unia Europejska.

Przepisy Unii Europejskiej dotyczące energii odnawialnej nakładają na Polscę obowiązek zwiększenia udziału procentowego energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej i ciepła do poziomu 20% najpóźniej do 2020 r.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie przewiduje następujące poziomy współczynnika przenikalności cieplnej [U]:

 

Rodzaj przegrody budynek jednorodzinny budynek użyteczności publicznej
U [W/m^2K] U [W/m^2K]
ściany zewnętrzne o budowie warstwowej z izolacją 0,30 0,55
ściany zewnętrzne - pozostałe 0,50 0,55
stropodach 0,30 0,30
okna dla I, II i III strefy klimatycznej 2,60 2,30
okna dla IV i V strefy klimatycznej 2,00 2,30
drzwi zewnętrzne wejściowe 2,60 2,60

Przykładowe obliczenia współczynnika przenikalności cieplnej dla ścian i styropianu różnej grubości przedstawia poniższa tabela:

g1 g0 U g1 g0 U
cm cm W/m^2K cm cm W/m^2K
25 - 1,918 38 8 0,374
25 5 0,565 38 12 0,272
25 8 0,397 51 - 1,182
25 12 0,284 51 5 0,477
38 - 1,477 51 8 0,351
38 5 0,519 51 12 0,260
alt

Źródło: "Odnawialne źródła energii", FEWE 2006

 

Z powyższej tabeli jasno wynika, iż chcąc ocieplić budynek wykonany z cegły o grubości 25 cm w celu osiągnięcia wymaganego współczynnika przenikalności cieplnej należy zastosować materiał izolacyjny o grubości minimum 12 cm.